(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Covid-19 - Selbu kommune

Covid 19 – Ekstraordinært næringsfond Selbu kommune

Som følge av koronapandemien har Selbu kommune fått ekstra midler til næringsfondet med kr. 1.300.000,- for 2020. Midlene er bevilget av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) som en del av støtten til næringslivet, krisepakke 3

Søknadsfrist: 30.september 2020

 Hvem kan søke om støtte, formål:

Tildelingskriteriene er satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettet tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av Covid-19.

Målgruppa er først og fremst bedrifter, men også andre næringsaktører som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Betydningen av arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

Vurderinger av søkere og søknad:

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på 

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av Covid-19-utbruddet. 
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Prosjekter det søkes om støtte til må kunne iverksettes og gjennomføres innen utgangen av desember 2020.

For ytterligere informasjon om ordningen se også i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Slik søker du:

Søknaden skal leveres elektronisk, og skjema for søknad finner du på www.regionalforvaltning.no 

Spørsmål om ordningen og søknad kan rettes til: Ingrid Rolseth Holt, rådgiver Kommunedirektørens stab, ingrid.holt@selbu.kommune.no

Rapportering:

Normalt utbetales tilskuddet når tiltaket er gjennomført, men det kan også utbetales etter hvert som mottakeren dokumenterer framdrift i tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette. 

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.  Se også: Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av Covid-19-utbruddet.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen