(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2020 - Storfjord kommune (Krisepakke)

Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådet vedtok i møte den 3. juli 2020 i sak nummer 209/2020 at midlene tildelt fylkeskommunen som del av krisepakke – fase 3 for 2020 jf. Prop. 127 S (2019-2020) skal fordeles med påfyll til kommunalt næringsfond. Storfjord kommune har fått en ramme på 1.7 millioner.

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

a. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

b. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.

c. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen