(Du er ikke pålogget) 
 

Agder: Rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Opprett ny søknad på støtteordning

Agder fylkeskommune arbeider for regional utvikling. I dette inngår å tilby finansiering til prosjekter og tiltak som bidrar til nyskapende og bærekraftig utvikling i landbruksnæringen.

I tillegg til regionale næringsutviklingsmidler, finansiert med fylkeskommunale midler, forvalter Agder fylkeskommune statlige midler til utvikling i landbruksnæringen.

Dette er tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midler) og midler til regional tilrettelegging i landbruket (RT-midler).

Hva ser vi etter?

Vi ser etter tiltak og prosjekter

 • som kan sannsynliggjøre distrikts- og regionalpolitisk virkning
 • har god kvalitet og der søker har god gjennomføringsevne
 • der tilskuddet har utløsende effekt for gjennomføring av prosjekter

Oppfølging av Regionplan Agder 2030, med tilhørende planer og strategier, er førende for prioriteringer av søknader.


Tilretteleggingsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midler)

Målet for tilskuddsordningene er å bidra til rekruttering og kompetanseheving for å som ivaretar og styrker verdiskapingen i landbruket kompetanseheving for å ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt.

Prioriterte områder for ordningen er:

 • Tilskudd til gjennomføring av kompetanseutvikling og kompetansehevende tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og nye næringer
 • Prosjekter/tiltak knyttet til rekruttering til næringen
 • Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til de offentlige og private naturbrukslinjene i den videregående skole
 • Arbeid knyttet til likestilling i landbruket

Søknadsfrist: 1. april.

 

Hvem kan søke?

Alle offentlige og private aktører og virksomheter med konkrete utviklingsprosjekter/tiltak kan søke.

 

Hvordan søke?

Søknaden må være skriftlig, og søker skal bruke søknadsportalen regionalforvaltning.no. Søknaden skal følge oppsettet på denne nettsiden. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon.


Vilkår for støtte

 • Tilskuddet skal dekke kostnader direkte knyttet til realisering av prosjektet. Tilskuddet kan ikke dekke drift, og det kan heller ikke gå til forretnings- og bedriftsutvikling.
 • Midlene kan ikke nyttes til garantier eller kommunal aksjetegning i kommunale bedrifter. Det gis heller ikke støtte til gjeldssanering eller til ordinære kommunale oppgaver.
 • Maksimal støtteinnsats i prosjektene er inntil 75 prosent.
 • Tilskuddet skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis. Det kan foretas delutbetalinger på inntil 50 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet.
 • Prosjekter som ikke gjennomføres som forutsatt, kan kreves tilbakebetalt.
 • EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal følges. Se informasjon på regjeringens nettsider.
Vi anbefaler alle søkere å gjøre seg kjent med våre standard utbetalingsvilkår under arbeidet med søknaden.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om utlysning og søknad kan rettes til Berit Stray Egeli, rådgiver Virkemidler og entreprenørskap, Agder fylkeskommune.

E-post: berit.stray.egeli@agderfk.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen