(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning for næringslivet i Hole 2021

Hole kommune skal fordele statlige kompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak i kommunene. Pengene skal kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, og avhjelpe lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.

Hole kommune er tildelt 600.000 kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Støtten skal benyttes til lokale virksomheter. NYTT: Kommunen har fått ytterligere 1.240.000 kroner til fordeling.

Søknadsfrist er mandag 19. april 2021, kl. 24:00. Søknadsfristen forlenges til mandag 26. april kl. 24.00.

Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Hvem kan søke

Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører kan søke. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for eller gir støtte til næringsutvikling. 

Hva kan det gis tilskudd til:

Støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements-, utelivsbransjen og serveringsnæringene Støtte til virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger Tilskudd som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak eller nedstenging Tilskudd til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv som på grunn av pandemien som har stor omsetningssvikt i 2021 Leverandører til virksomheter som er stengt

Kommunene har fått betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte, avhengig av den lokale situasjonen.

Tilskudd skal tildeles raskt og senest innen 1. september 2021.

Slik søker du:

Alle søknader med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn digitalt til Regionalforvaltning.no. Vi anbefaler deg å gå igjennom digital veiledning for søker før du fyller inn søknadsskjema.

Pan Innovasjon AS er kommunens etablererveiledningstjeneste og kan hjelpe deg om du trenger veiledning i søkeprosessen. Støtteordningen er en offentlig støtte, og gis som bagatellmessig støtte. Den informasjonen vi har behov for, er oppgitt i søknadskjemaet. All informasjon som oppgis, er offentlig informasjon.

Krav til søknaden 

Vi gjør oppmerksom på at virksomheter som har fått støtte fra den generelle kompensasjonsordningen eller fått avslag, må legge ved tilsagnsbrevet eller avslaget. Det samme gjelder virksomheter som har fått tilskudd og/eller avslag fra det ekstraordinære kommunale næringsfondet. Solid dokumentasjon av tap vil være avgjørende for å bli tildelt støtte. Krav om foreløpig regnskap 2020 og per mars 2021.

Slik behandles søknadene

Beslutningen om hvilke virksomheter som får tilskudd, skjer i samarbeid med Pan Innovasjon og formannskapet. Tildelingen vil skje 12. mai i formannskapets møte. Er det midler igjen etter søknadsrunden, blir ordningen lyst ut på nytt.

Støtte vil ikke bli utdelt flatt, og prioritet blir gitt til virksomheter som er hardest rammet. Det blir nødvendig å utøve skjønn ved tildelingen av midler, da tilskuddet må ut dit de sikrer arbeidsplasser og aktivitet.

Har du spørsmål?

Kontakt Helge Stiksrud i Pan Innovasjon, e-post: hs@paninnovasjon.no, mobil: 918 23 214, eller Agnete Linde, Hole kommune, e-post: agnete.linde@hole.kommune.no, mobil: 915 96 611

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen