(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Ås kommune

Ås kommune har tilgjengelig et tilskudd på 5 685 949 kroner av myndighetenes krisepakke til lokalt næringsliv. Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Fristen for å søke er fredag 17. september.

Myndighetene har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene virksomheter har som følge av smitteverntiltak. Hovedvirkemiddelet er kompensasjonsordning.no. Denne lokale tildelingen kommer i tillegg.

Merk følgende - søker må:

- fylle ut og sende inn søknadsskjemaet på Regionalforvaltning.no
- laste ned, fylle ut og legge ved skjemaet «Vedleggsskjema for søker – kommunal kompensasjonsordning Ås» sammen med søknadsskjemaet på Regionalforvaltning.no
- legge ved påkrevd dokumentasjon beskrevet i ovennevnte skjema 


Hvem kan søke

Alle virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak kan søke om støtte. Noen bransjer er ekstra hardt rammet, og disse vil prioriteres. Dette gjelder bransjene servering, arrangement, reiseliv og treningssentre (eller lignende aktivitets-/sportstilbud). 

Levedyktige virksomheter innenfor andre bransjer som av ulike grunner har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene, vil også kunne vurderes.

Søker må være et foretak med organisasjonsnummer, og må ha operativ virksomhet i kommunen. Enkeltpersonforetak kan også søke.  

Tilskuddet er spesielt innrettet mot mindre virksomheter. Øvrige virksomheter med kjedetilknytning eller virksomheter i konsernstruktur oppfordres om ikke å søke.

«Bare» virksomheter registrert før 12. mars 2020 kan søke.

Søker må bekrefte at virksomheten ikke er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms før 30.04.2021, eller kan vise til nedbetalingsavtale for dette.

Søker kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

Hva kan det søkes om

Det kan søkes om økonomisk kompensasjon for å dekke kostnader eller tap som følge av nedstenging og smitteverntiltak. Eksempler på kostnader/tap som det kan søkes kompensasjon for er (ikke uttømmende):

- Uunngåelige faste kostnader
- Merkostnader som følge av smitteverntiltak
- Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans
- Omsetningssvikt: Foretak med omsetningssvikt på over 30 % kan søke om tilskudd for å få dekket noe av dette tapet

Det kan søkes om kompensasjon for slike kostnader/tap for perioden 12. mars 2020 frem til søknadsdato.

Kommunen forutsetter at virksomheten ikke blir kompensert via andre ordninger.

Kommunen har fastsatt et maksimalt søknadsbeløp på kr 500 000 og en nedre grense på kr 10 000 for søknader innenfor denne ordningen. Utmålingen vil bli gjort etter skjønnsmessig vurdering og det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter virksomheten har hatt. Det vil legges vekt på oppnåelse av størst mulig sysselsetning og ringvirkninger/aktivitet. Virksomheter som kan benytte kompensasjon til å snu tap til proaktive tiltak kan også vektlegges.

Det kan ikke søkes om:

1. Kompensasjon i både svikt i omsetning og for å dekke kostnader (altså dobbelt opp)
2. Midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlige avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien)

Bedrifter som mottar kompensasjon, skal ikke ta ut utbytte i regnskapsåret 2021.  

Bagatellmessig støtte

Tilskuddet tildeles innenfor regelverket for «bagatellmessig støtte». For å kunne motta midler fra kommunen, må virksomheten ikke ha mottatt mer enn 200 000 euro i støtte fra det offentlige de siste tre regnskapsårene. Virksomheten har selv ansvar å følge opp totalbeløpet og holde seg innenfor rammen. Vi oppfordrer søkere som er i tvil om de har mottatt mer enn 200 000 euro i offentlig støtte i løpet av de siste tre regnskapsårene om å sette seg inn i reglene, og gjerne avklare dette med sin regnskapsfører/revisor om nødvendig.
 
Søknadsskjema, dokumentasjon og søknadsfrist

Virksomheter som oppfyller vilkårene for å søke om tilskudd, må sende søknad om midler gjennom www.regionalforvaltning.no (her må søker opprette en egen bruker). Sammen med denne søknaden må også søker fylle ut og legge ved skjemaet «Vedleggsskjema for søker – kommunal kompensasjonsordning Ås», sammen med påkrevd dokumentasjon beskrevet i skjemaet. 

Søknadsfrist er fredag 17. september 2021 kl. 23.59.
 
Videre prosess

Etter at søknadsprosessen er gjennomført vedtar kommunens Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) tildeling etter innstilling fra kommunedirektøren. Støttemottakere får beløpet utbetalt etter vedtak.

Formannskapet i kommunen behandler eventuelle klager etter forberedende klagebehandling i HNM.

Ås kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.
 
Kontaktperson

Spørsmål om ordningen eller prosessen kan rettes til:
Ragnhild Bjelland-Hanley 
Mobil: 930 96 076
 E-post: ragnhild.bjelland-hanley@norgesvel.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen