(Du er ikke pålogget) 
 

Tilrettelegging for økt bruk av biogass i tilknytning til E134 -2022

Tilskuddsordning for biogassprosjekt med tilknytning til E134

Vestfold og Telemark fylkeskommune utlyser tilskuddsmidler til prosjekt med mål om å tilrettelegge for økt bruk av biogass i tilknytning til E134.

Private bedrifter og kommuner i fylket kan søke om inntil 50 prosent støtte til prosjekt som bidrar til det vedtatte formål.

Det er satt av 2,5 millioner kroner til formålet.

Søknadsfristen er 18.12.22.

 

Saken skal til endelig behandling i Fylkestinget 13.12.2022. Det betyr at det kan komme endringer som følge av dette.


Krav til søker

 • Søker må være juridisk person med registrert organisasjonsnummer.
 • Prosjektet som omsøkes skal ikke være igangsatt før innlevert søknad.
 • Søknad skal leveres gjennom Regionalforvaltning.no og være tilstrekkelig opplyst, dvs. inneholde alt som kreves for behandlingen.
 • Det må redegjøres for all offentlig støtte (i henhold til statsstøtteregelverket) mottatt i inneværende og de to foregående år, hvor midlene kommer fra, beløp og regelverket det er tildelt etter.

 

Offentlig støtte

Alle tildelinger vil bli sett opp mot annen offentlig finansiering. Fylkeskommunale tildelinger kan ikke bidra til å overskride gjeldene støtteintensiteter for offentlig støtte.

Relevant regelverk:

 

Vurderingskriterier

Søknadene vil innen 31 desember 2022 bli vurdert etter følgende prioriteringer:

 • Gjennomførbarhet –Plan for hvordan prosjektet vil gjennomføres.
  • Avslutning innen 18 måneder etter tilsagnsdato
 • Hvilke resultat vil en nå gjennom prosjektet?
 • Hvilke effekter prosjektet vil skape?
 • Markedsanalyse
 • Geografisk spredning – det er ønskelig å få opp gode prosjekter med en viss spredning i fylket
 • Lokalisering i forhold til trafikale knutepunkt.

Det kan ikke søkes midler til

 • Gjennomførte eller igangsatte prosjekter
 • Lovpålagte oppgaver
 • Midler til utbytte eller avsetting i fond hos tilskuddsmottaker
 • Produksjon av biogass

 

Søknaden sendes innen 18.12.22 via regionalforvaltning.no

 

Fylkeskommunen vil opplyse om at søkere ikke har krav på midler selv om kvalifikasjonskravene (minimumskravene) er oppfylt. Utlysning av midler innebærer konkurranse, noe som betyr at ikke alle nødvendigvis vil få midler. Enten fordi oppstilte kvalifikasjonskrav (minstekrav) vurderes til ikke å være oppfylt, eller fordi man under vurderingen av det enkelte prosjekts aktualitet og/eller avveiningen mellom prosjekter ikke finner grunn eller redusert grunn for å tildele midler (prioriteringer under forvaltningens frie skjønn).  

Vi vil opplyse om at søknaden vil være å anse som offentlig dokument. Dersom søknaden inneholder informasjon som er av en art at det bør unntas offentlighet ber vi om at dette legges i vedlegg og merkes.  

 

Kontaktperson:

Magnus Kvalbein

Tlf: 905 33 3441

Epost: magnus.kvalbein@vtfk.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen