(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til ikke lovpålagt båttransport på kyst og innland 2023

 

Tilskudd til ikke lovpålagt båttransport på kyst og innland 2023

Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser med dette ut tilskudd til «ikke lovpålagt båttransport» rettet mot rutegående turisme og fritidsreiser.

Formål

Målet med ordningen er å øke muligheten for besøkende å komme ut i skjærgården og innlandsvann, og binde sammen prioriterte leder og attraksjoner. Tilskuddet er ikke et vederlag for en ytelse, men økonomisk støtte for etablering av en ønsket næringsaktivitet.

Ramme

Den økonomiske rammen for tilskuddsordningen i 2023 er 3 millioner kroner.

Søknader som gjelder for kun 2023 vil prioriteres.

Støtte gis etter regler om bagatellmessig støtte, jfr. Kommisjonsforordning nr. 1407/2013. Maksimalt offentlig tilskudd kan ikke overstige regler for bagatellmessig støtte.

Billettinntekter tilfaller søker i sin helhet.

Søknader skal være levert innen søknadsfrist. Søknadene som leveres innen søknadsfrist skal være så komplette som overhodet mulig. Det er søknader levert til denne fristen og som er tilstrekkelig opplyst som vil være kvalifisert til videre behandling. Fylkeskommunen vil på basis av søknadene som kommer inn til frist, gi en tilbakemelding på kvalifiseringskravene og hva som eventuelt må endres for å kvalifisere til videre behandling. Det vil bli gitt skriftlig tilbakemelding med egen frist for å oppfylle endringsbehovene. 

Offentlig støtte

Alle tildelinger vil bli sett opp mot annen offentlig finansiering. Fylkeskommunale tildelinger kan ikke bidra til å overskride gjeldene støtteintensiteter for offentlig støtte, se unntakene i gruppeunntaksforordningen (GBER) for støttesatser. Se relevant regelverk:

Hvem kan søke?

 • Bedrift/virksomhet
  • Som bedrift/virksomhet anses enhver enhet, uavhengig av dens juridiske form, som utøver en økonomisk virksomhet
 • Kommuner og andre offentlige instanser

Det kan ikke søkes midler til

 • Virksomheter i vansker.
 • Gjennomførte eller igangsatte prosjekter.
 • Prosjekt som direkte eller indirekte øker søkers egenkapital.
 • Midler til utbytte eller avsetting i fond hos tilskuddsmottaker.
 • Ordningen gjelder ikke båtruter som allerede kjøres på oppdrag fra offentlig virksomhet.
 • Det kan ikke søkes midler til lovpålagte sertifiseringer.

Krav til søker

 • Søker må være juridisk person med registrert organisasjonsnummer.
 • Rutetilbudet som omsøkes skal ikke være iverksatt før innlevert søknad.
 • Søknad skal leveres gjennom Regionalforvaltning.no og være tilstrekkelig opplyst, dvs. inneholde alt som kreves for behandlingen.
 • Søkes må redegjøre for kompetanse eller vise til erfaring på området.

Krav til søknad

 • (NY) Tilrettelegging for at flest mulig skal kunne oppleve god mobilitet i hele reisekjeden for et rutetilbud er viktig. Dette skal beskrives i søknaden og vil være avgjørende for prioritering av søknader.
 • Planlagt oppstartsdato og varighet skal gå tydelig frem av søknad.
 • Fylkeskommunale tilskudd beregnes til inntil 60 % av budsjetterte prosjektkostnader.
  • Andre offentlige midler til samme prosjekt kan påvirke fylkeskommunens støtteandel.
 • Det må redegjøres for at søknadssummen er innenfor rammen for bagatellmessig støtte.
  • Som minimum må en redegjøre for all offentlig støtte som er mottatt de siste tre år, når den er gitt fra hvem og med hvilken hjemmel.
 • Nødvendige avtaler med anløpssteder, parkering ol. er søkers ansvar
 • Persontransport med fartøy i rute mot vederlag, er løyvepliktig i henhold til Yrkestransportloven §7 og Yrkestransportforskriften §24 -§36. Fylkeskommunen er løyvemyndighet
 • Det må kunne dokumenteres at nødvendige passasjersertifikater, registeringer, godkjenninger og forsikringer for å drive persontransport er i orden.
 • Det er søkers ansvar å sørge for markedsføring av tilbudet.

Fylkeskommunen vil opplyse om at søkere ikke har krav på midler selv om kvalifikasjonskravene (minimumskravene) er oppfylt. Utlysning av midler innebærer konkurranse, noe som betyr at ikke alle nødvendigvis vil få midler. Enten fordi oppstilte kvalifikasjonskrav (minstekrav) vurderes til ikke å være oppfylt, eller fordi man under vurderingen av det enkelte prosjekts aktualitet og/eller avveiningen mellom prosjekter ikke finner grunn eller redusert grunn for å tildele midler (prioriteringer under forvaltningens frie skjønn). 

Søknadsfrist for 2023 er 9. januar. Søknad, rapportering og utbetaling følger forvaltningsregimet via vilkår for tilsagn.

Vi vil opplyse om at søknaden vil være å anse som offentlig dokument. Dersom søknaden inneholder informasjon som er av en art at det bør unntas offentlighet ber vi om at dette legges i vedlegg og merkes. 

Etter fattet vedtak blir det sendt ut melding om vedtak med opplysninger om vedtak og videre prosess. Merk at melding om vedtak ikke betyr juridisk bindende avtale ved tilsagn, juridisk bindende avtale vil først foreligge etter innsendt signert akseptbrev (vedlegg til tilsagnsbrev).

For mer informasjon kontakt:

Karl-Otto Mauland, karlotto.mauland@vtfk.no995 95 368

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen