(Du er ikke pålogget) 
 

Friluftsliv - fylkeskommunalt tilskudd

Friluftsliv - fylkeskommunalt tilskudd

 

Formålet med ordningen er å fremme friluftslivet og stimulere til at flest mulig får anledning til å drive friluftsliv.

Hvem kan søke?

Frivillige lag/foreninger, samt interkommunale friluftsråd og regionråd

Hva kan støttes?

 • Informasjonstiltak

 • Fysisk tilrettelegging

 • Motivasjons- og stimuleringstiltak

 • Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne

 • Tiltak rettet mot barn og unge

 • Tiltak som skaper mer aktivitet i eksisterende anlegg/områder

 • Tiltak som generelt medfører et økt engasjement for friluftsliv

 • Tiltak der søker aktiv rekrutterer nye grupper

Tiltak som er inkluderende, samt bidrar til å utjevne sosiale ulikheter, vil bli prioritert.

Vilkår

 • Tiltak som kvalifiserer for tilskudd fra statlige spillemidler vil ikke bli prioritert

 • Tiltaket skal være åpent for allmennheten 

 • Alle tilrettelegginger skal avklares med Kulturminner i Nordland for å sikre at kulturminner ikke påvirkes negativt av tiltaket

 • Tildeling av midler gis kun for et år av gangen. Tilskudd gis som hovedregel ikke utover tre år

 • Det gis ikke tilskudd til tiltak som er igangsatt eller gjennomført før søknadsfristen

Krav til søknaden

Søknaden sendes inn elektronisk på standard søknadsskjema. Når du skal søke, må følgende opplysninger oppgis:

 • Søkers navn og adresse, organisasjonsnummer, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer

 • Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet, samt hvilke målgrupper det er rettet mot

 • Opplysninger om samarbeid med kommunen eller andre aktører om tiltaket

 • Tidsplan for gjennomføring av tiltaket/prosjektet

 • Budsjett og finansieringsplan

 • Spesifisert søknadsbeløp

Søknadsfrist

1. februar.

 

Kontaktperson

Tove Solvang
Rådgiver Folkehelse
E-post: tovsol@nfk.no
Mobil 915 87 874

___________________________________________

For teknisk bistand kontakt

Jørgen Eliassen
E-post: jorgel@nfk.no
Mobil: 926 98 304

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen