(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag 2023

 

Søknad om tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag 

Formål

Målsetting med ordningen er å støtte prosjekter og tiltak som har som formål å påvirke samfunnsforhold som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse. Tilskuddsordningen skal støtte tiltak som fremmer deltakelse i nærmiljøet, trivsel og livskvalitet samt er med og utjevner sosiale ulikheter. Tilskuddsordningen skal bidra til å oppfylle målsettinger i Trøndelagsplanen og Balansekunst – Kulturstrategi for Trøndelag.

Hvem kan søke?

Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører som hører hjemme i Trøndelag.

Prosjekt og tiltak som kan bli støttet

 • Prosjekt som fremmer psykisk og fysisk helse
 • Prosjekt som tar utgangspunkt i kunnskap om innbyggernes helse.
 • Prosjekt som bruker medvirkning og involvering av målgruppen i arbeidet.
 • Prosjekt som utvikler, prøver ut nye tiltak eller formidler kunnskap og erfaringer i folkehelsearbeidet.
 • Prosjekt som styrker samarbeid mellom ulike aktører, for eksempel mellom kommune og frivillighet og/eller forskningsmiljøer.

Hva det ikke gis støtte til

 • Ordinær drift, vedlikehold, anleggskostnader og større utstyrsanskaffelser.
 • Organisasjoner, stiftelser og bedrifter som driver kommersiell virksomhet.
 • Organisasjoner som får tilskudd fra ordningen «Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse» kan ikke søke på denne tilskuddsordningen.

Generelle forutsetninger og kriterier for tilskudd

 • Søknader skal fremmes elektronisk på eget søknadsskjema.
 • Søknaden skal inneholde både kostnadsoverslag og finansieringsplan. Verdien/kostnaden av eget arbeid og dugnadsinnsats kan inngå i finansieringsplanen.
 • Minste søknadssum for tilskudd er 30.000 kroner, maksimal søknadssum er 200.000 kroner.
 • Omsøkt tilskudd kan utgjøre maksimalt 50 prosent av prosjektets totale kostnad.
 • Dersom søker ser at prosjektet må endres eller ikke kan bli gjennomført, skal Trøndelag fylkeskommune bli informert om dette så fort som mulig. Endrede tiltak må godkjennes.
 • Utbetaling av støtte blir gitt i henhold til tilsagnsbrev ved framlegging av rapport og regnskap etter at prosjektet er gjennomført. Deler av støtten kan i visse tilfeller bli avtalt utbetalt på forskudd dersom prosjektet er kommet godt i gang og utgifter er begynt å påløpe.
 • Søknadsfrist: 1. februar 2023 (fra 2024 1. desember 2023).

Kontaktperson knyttet til innhold i søknaden:

Frida Irene Johanna Hansson, tlf 74 17 74 76 / 482 66 906, e-post: friha@trondelagfylke.no

Kontaktperson ved eventuelle tekniske utfordringer:
Bjarne Bull-Berg, tlf 74 17 50 47, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen