(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskuddsmidler til mulighetsstudie for solenergi på næringsbygg 2023

Vestfold og Telemark fylkeskommune utlyser tilskuddsmidler til mulighetsstudier og forprosjektering av produksjon og eventuelt lagring av solenergi på offentlige og private næringseiendommer og næringsbygg. Fylkeskommunen kan dekke inntil 75% av kostnadene knyttet til gjennomføring av mulighetsstudiet.

  

Delfinansieringen vil ikke inkludere installasjoner, kun midler til mulighetsstudier og forprosjektering.

  

Det er satt av fire millioner kroner til formålet.

  

Frist for å søke tilskudd er 01.06.2023.  

Ved oversøking i forhold til utlysningens økonomiske rammer, vil kvalifiserte prosjekter bli prioritert etter følgende rangerte kriterier:

  •  Gjennomføringsevne. Det skal presenteres en plan for hvordan installasjonen vil finansieres. Det må sannsynliggjøres at prosjekteier har økonomisk evne til å gjennomføre prosjektet, dersom forstudien viser at dette er samfunnsøkonomisk gunstig.
  • Innovasjonsgrad vil bli vektlagt.
  •  Samfunnsnytte. Det kan være stor variasjon i hvilke nettforsterkningskostnader eller besparelser et tiltak har, avhengig av hvor i strømnettet det er plassert. Prosjekter som antas å kreve små eller ingen nettforsterkninger vil bli prioritert.
  • Pris. Ved ellers like gode prosjekter, vil som hovedregel de prosjektene som gir lavest pris per utredede kvadratmeter takflate prioriteres. 

Hvordan søke? 

Søknaden sendes inn gjennom regionalforvaltning.no.

  

Betingelser for tilskudd 

Tiltaket skal være knyttet til en næringseiendom eller et yrkesbygg med adresse i Vestfold og Telemark.

 

 Mulighetsstudien som skal gjennomføres skal resultere i en sluttrapport som minimum inneholder:

  •  Beregnet energiproduksjon per år med anbefalt løsning.
  •  Estimert kostnad ved anbefalt installasjon.
  •  Hvor mye behovet for innkjøp av energi fra strømnettet reduseres som følge av tiltaket. 
  • Hvilke behov for nettforsterkning vil utløses av tiltaket. 

Fylkeskommunen ønsker å vite om forprosjektet fører til en faktisk utbygging av solenergiproduksjon. Vi vil derfor på et senere tidspunkt ta kontakt med dem som blir tildelt støtte, og støttemottaker forplikter seg på å besvare disse henvendelsene innenfor rimelig tid.

 

Det er ikke anledning til å søke om støtte til tiltak eller undersøkelser som allerede er igangsatt.

  

Sluttrapport 

Sluttrapport leveres sammen med utbetalingsanmodningen, når prosjektet er fullført og innen seks måneder etter endt prosjektperiode.

  

Forholdet til andre støtteordninger 

Søkere må oppgi tidligere tildelt offentlig støtte mottatt de siste tre regnskapsår (inneværende og to foregående), herunder år, midler, tilskuddsgiver og hjemmel for tilskudd. Tilskuddet gis ikke til prosjekt/mottakere av tilskudd fra Enova eller andre offentlige støtteordninger, men mulighetsstudien kan brukes som et grunnlag til en eventuell søknad hos en av disse ordningene. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen