(Du er ikke pålogget) 
 

Etablering og utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Opprett ny søknad på støtteordning

Formål med ordningen

Stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD-strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgssektoren.

Stimulere kommunene til etablering av og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom.

Hva kan det gis støtte til?

Spesifisert i Revidert regelverk 2022

Hva kan det ikke gis støtte til?

Spesifisert i Revidert regelverk 2022

Hvem kan søke?

Kommuner.

Det oppfordres til interkommunalt samarbeid. En kommune må da stå som søker på vegne av fellesskapet og vil være administrativt og økonomisk ansvarlig for prosjektet i hele prosjekt-periode.

 Helse Nord ved Universitetssykehuset i Nord-Norge kan søke om tilskudd til Svalbard over tilskuddsordningen.

Krav til søknaden

Søkers mål med tilskuddet

 Prosjektbeskrivelse / beskrivelse av tiltaket det søkes tilskudd til

Budsjett

Delfinanisering / tilskudd fra andre instanser

 Egenfinansiering

Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som kan sikre korrekt rapportering og måloppnåelse.

Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet.

Søknaden undertegnes av rådmannen eller den som har signeringsfullmakt.

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Saksbehandling og vedtak

Avdeling for samfunnsutvikling forbereder søknadene for behandling. Hver søknad er et enkeltvedtak og innstilling skal begrunnes i saksframlegget. Tilskuddsordninger med søknadsfrist vil bli behandlet samlet i en felles sak.


Søknadene skal i hovedsak være behandlet innen tre måneder etter søknadsfrist.


Forvaltningsloven ligger til grunn for all søknadsbehandling i Nordland fylkeskommune. Alle søknader er i utgangspunktet offentlig tilgjengelig, jf. forvaltningsloven (fvl.). Unntak gjelder blant annet
personopplysninger og forretningshemmeligheter. Disse blir unntatt offentlighet jf. fvl. §13. I særlige tilfeller kan utsatt offentlighet vurderes etter fvl. Ta kontakt med saksbehandler ved spørsmål.

Klage

Det er ikke klagerett på avgjørelsen. Dette følger av forvaltningsloven § 28.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen