(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Levanger

Levanger kommune utlyser næringsfond, og fondet er tilført kr 536 000 som i hovedsak skal brukes til å styrke næringslivet i kommunen. Hovedkriteriene er å skape økt innovasjon, utvikling, sysselsetting og verdiskaping i lokale bedrifter. 

Hvem kan søke om støtte?

Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører kan søke om støtte.

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet utvikling og til andre næringsrettede tiltak. Betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet vil vektlegges. Konkret kan det være markedsutvikling, kompetanseheving, produktutvikling og nyetableringer som gjør bedriften bedre rustet til å eksistere og vokse.

Det kan søkes til enkeltprosjekter eller samarbeidsprosjekter med minst to aktører. 

Samlet tilskudd skal ikke overstige 50 % av prosjektets totale kostnader. Det ytes normalt ikke støtte til driftskostnader eller fysiske investeringer. Bedriftens egenfinansiering kan være dokumenterte brukte timer i prosjektet, innkjøp av varer og tjenester, lån og/eller likvide midler.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på følgende:

- Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser

Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet, og ringvirkning for andre.

Støtten gis i tråd med regelverk om bagatellmessig støtte.

Hvordan søke støtte?

Søknad om tilskudd skal gå via www.regionalforvaltning.no. 

Ta gjerne kontakt med rådgiver Tore Svartås i Proneo for å avklare hva søknaden skal inneholde og veiledning rundt hvilke aktiviteter eller prosjekter man kan søke støtte til. 

Rapportering og utbetaling. 

Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis. Det kan aksepteres delutbetaling.

Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet, eller endrer framdriftsplan, uten å søke forvalter av fondet om denne endringen. Endring skal bekreftes skriftlig.

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet. Prosjekt som tildeles støtte må være innrapportert og avsluttet innen 12 måneder etter tilsagnsdato.

Søknadsfrist 26. mai 2023 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen