(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsfond Nes kommune

FORMÅL

Fondet skal anvendes til næringsformål i Nes kommune for å fremme etablering av næringsvirksomhet innenfor satsingsområdene for Strategisk Næringsplan. Støtten kan tildeles som tilskudd og lån.

TILDELINGEN VURDERES ETTER FØLGENDE KRITERIER:

     Utvikling av tiltak som har potensiale for økt verdiskapning og/eller nye arbeidsplasser  Gründere, der forretningsidéen har potensiale for økt verdiskapning og/eller flere arbeidsplasser med spesiell vekt på ungdom og nyetablerere  Fysiske investeringer i maskiner og bygninger ved etablering/oppstart og utvikling av virksomheter
  •  Tiltak som støtter sirkulærøkonomi og det grønne skiftet.

STØTTEVILKÅR TILSKUDD OG LÅN:

Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det prosjektets totale kapitalbehov, avgrenset til maksimalt samlet støtte 200.000 kr. Ved prosjekter av særlig betydning for ungdom, og ved nyetableringer kan det gis inntil 75 % finansiering. Gründerne og nyetablering vil som hovedregel få innvilget tilsagn < 50 000,- som støtte. For tilsagn > 50 000,- vil første 50 000,- som hovedregel tildeles som støtte og resterende fordeles 50% støtte og 50% lån. 50 % av tilskuddet kan holdes igjen i påvente av at det foreligger dokumentasjon på at prosjektet er igangsatt/gjennomført i henhold til forutsetningene for tilskuddet. Midler fra næringsfondelet tildeles ikke bedrifter for å dekke avdrag og renter på lån, gjeldssanering eller løpende drift.  Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene, eller norsk lov, eller det viser seg at tiltaket ikke kan realiseres som forutsatt, vil utbetalte midler kreves tilbakebetalt. Rentefritt lån, begrenset oppad til 100 000,-. 1. terminforfall 6 måneder etter utbetaling. Lånet nedbetales over 24 terminer.

SØKNADSFRIST/FORVALTNING:

Neste søknadsfrist 1. april 2023.

Fondet har to utlysinger hvert år med søknadsfrist 1. april og 1. oktober. 

Søknader om tilskudd og lån blir politisk behandlet i Utvalget for næring, teknikk og kultur.

Kommunedirektøren er delegert fullmakt for tilsagn oppad til kr. 30 000,-.

 

FOR SPØRSMÅL:

Kommunalsjef samfunn og miljø, Caroline Salberg Rødfoss caroline.salberg.rodfoss@nes.kommune.no. tlf. 930 34 538

Søknadsveileder og fondets vedtekter 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen