(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til kunst og kulturprosjekter Akershus fylkeskommune

Retningslinjer for tilskudd til kunst og kulturprosjekter

Justerte retningslinjer for kunst og kulturprosjekter i Akershus fylkeskommune.

1. Formål

Kulturtilskudd skal bidra til å realisere fylkeskommunens planer for kunst- og kulturfeltet.

Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for fylkets innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frie kunst- og kulturfeltet.

2. Hvem kan søke

Kunstnere, kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd.

3. Søknadsfrist

 • 10. mars 2024 for prosjekter andre halvår i 2024.

4. Prioriteringskriterier

Søknader skal vurderes og prioriteres i forhold til følgende kriterier:

 • Tiltak som direkte skal produsere kunstneriske og kulturelle uttrykk som er åpne for det alminnelige publikum
 • Tiltak som kobler sammen aktører og stimulerer til samarbeid på tvers av kulturuttrykk og geografi
 • Tiltak som har kunstnerisk høy kvalitet
 • Tiltak som viser nyskaping og utvikling
 • Tiltak som kan vise til samarbeid med kommune, institusjoner og andre
 • Tiltak med kommunal og/eller statlig medfinansiering
 • Fylkesplanen og fylkeskommunens strategier legges til grunn ved vurdering av søknader
 • Tilskuddene skal sikre bredde og mangfold i tiltakene
 • Det legges vekt på at tilskuddene fordeles til prosjekter som samlet sett bidrar til en bredde i kunst- og kulturuttrykk, i formidlingsmåter og geografi, fra et mangfold av stemmer og aktører
 • Tilskudd fra fylkeskommunen kan dekke inntil 50 % av prosjektets kostnader

5. Hva prioriteres ikke

Det tildeles i utgangspunktet ikke midler fra tilskuddsordningen til:

 • Virksomhet som mottar fast driftstøtte fra fylkeskommunen. Det kan gjøres skjønnsmessig unntak for tiltak som ikke er relatert til virksomhetens ordinære drift og utvikling, og som har særskilt interesse for kulturaktører/samarbeidspartnere i fylket utover egen virksomhet
 • Aktiviteter og prosjekter som er igangsatt eller gjennomført
 • Ordinær drift og investeringer
 • Tiltak med en profil avgrenset til lokalmiljøet
 • Tiltak av kommersiell karakter, eller som arrangeres i innsamlingsøyemed
 • Deltakelse på seminar, utdanning, studiereiser, gjestekunstneropphold og liknende
 • Film og andre audiovisuelle uttrykk: Dette fagområdet ivaretas gjennom tilskuddsordninger og kompetansetilbud fra Viken filmsenter AS. Mediefabrikken tilbyr kompetanse og støtte til unge filmskapere 
 • Prosjekter av og med frivillige, ren amatørvirksomhet. Fylkeskommunen har andre tilskuddsordninger for frivillighet
 • Prosjekter med hovedmål om ivaretakelse av kulturarv, museumsvirksomhet, lokalhistorie, og utgivelse av hefter og bøker. Det henvises til andre støtteordninger i fylkeskommunen og/eller andre organisasjoner som gir tilskudd til disse formålene
 • Prosjekter som omhandler næringsutvikling, internasjonalt kulturarbeid, festivaler og Ung kultur henvises til egne tilskuddsordninger

6. Krav til søknaden

Søknaden skal sendes elektronisk og inneholde:

 • Beskrivelse av formål og innhold i tiltaket, det må framgå hvordan tiltaket treffer prioriteringskriteriene
 • Opplysning om tid og sted for gjennomføring av tiltaket
 • Opplysning om organisering og framdriftsplan
 • Oversikt over samarbeidspartnere
 • Søker må være registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene
 • Budsjett og finansieringsplan, med oversikt over alle tilskuddsparter. Det skal oppgis hvorvidt andre finansieringskilder er omsøkt eller innvilget
 • Det skal spesifiseres eventuelt hvilke støtteordninger som er omsøkt, eller innvilget, slik at det er mulighet for dialog med tilskuddsgiver
 • Søknader som ikke oppfyller prioriteringskriterier og krav, vil ikke bli prioritert

7. Behandling av søknadene

Vedtak fattes administrativt, etter innstilling fra et tverrfaglig rådgiverteam. Søknadene vurderes i henhold til fastsatte kriterier og ut fra et helhetlig perspektiv.

Forventet saksbehandlingstid er inntil 10-12 uker fra søknadsfrist.

8. Klageadgang

Klageadgang følger reglene i forvaltningsloven jf. om det er «enkeltvedtak» eller «vedtak» (om klage – se §28, om vedtak se kap 5, se også definisjoner i §2).

9. Utbetaling og rapportering

Tilskudd blir vanligvis utbetalt med 75 prosent av beløpet ved innvilget støtte, og 25 prosent etterskuddsvis på grunnlag av innsendt rapport og prosjektregnskap. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenliknes med innsendt budsjett.

Tilskudd fra fylkeskommunen og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres i regnskapet. 

Tilskudd fra fylkeskommunen skal synliggjøres ved markedsføring.

Vi gjør oppmerksom på at fylkeskommunens revisjon har rett til å få seg forelagt fullstendig regnskap med tilhørende bilag, dersom de ber om det.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen