(Du er ikke pålogget) 
 

Samarbeidsavtaler med andre aktørar innan innovasjon og næringsutvikling i Vestland

Opprett ny søknad på støtteordning

 
Vi lyser ut samarbeidsavtalar med aktørar som bidreg til rett kompetanse, grøn omstilling og berekraftig verdiskaping i delar av eller heile Vestland fylke.
 
Hovedutval for næring vedtok 29. august (PS 50/2023) å lyse ut samarbeidsavtalar med aktørar innan innovasjon og næringsutvikling. 

For å nå måla i Berekraftig verdiskaping – regionalplan for innovasjon og næringsutvikling 2021-2033 med handlingsprogram,  ønskjer  Vestland fylkeskommune å inngå samarbeidsavtale med aktørar i heile fylket. Aktørar bidrar med dei ressursane og den kompetansen dei rår over, og som supplerer og utfyller dei verkemidla fylkeskommunen har. 

Mange utviklingsmiljø og næringsorganisasjonar i fylket har stor kompetanse og unik nærleik til næringsaktørar og ulike geografiske område. Dei er med å tilpasse innsatsen i ulike deler av fylket for best mogleg utnytting av felles ressursar.

Søknadsfristen er 1. oktober

Meir informasjon om utlysinga finn du her.  

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen