(Du er ikke pålogget) 
 

Regionale rekrutterings- og kompetansetiltak i landbruket - 2024 Telemark (RKL)

Tilskudd til Rekrutterings- og kompetansetiltak i landbruket

I jordbruksoppgjøret blir det satt av midler til regionale tilskudd til rekruttering og kompetanseheving (RK-midlene) over Landbrukets utviklingsfond. Det overordna målet for tilskuddsordningen er å bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt. Målgruppen for midlene er etablerte og potensielle næringsutøvere.

Tilskuddsramme for 2024 er 518 000 kr., pluss evt. overføring av ubrukte midler og inntrukne midler fra tidligere år.

Søknadsfrist: 11. mars 2024.

Søknader skal leveres inn via Regionalforvaltning.no. 

NB! Organisasjoner som skal søke på flere tiltak (kurs el.) skal lage kun en samlesøknad. I budsjett og finansieringsplan legges da inn totalsummer. Legg ved dokumenter som beskriver og viser budsjett og finans for hver enkelt tiltak. 

Hvem kan søke: kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner og naturbruksskoler registrert i Enhetsregisteret.

Hva kan det gis tilskudd til:

  • Tiltak som bidrar til rekruttering og kompetanseheving hos næringsutøvere innenfor rammer fastsatt i jordbruksoppgjøret og statsbudsjettet.
  • Prioriterte områder for ordningen er støtte til etterutdanning i landbruket, og tiltak som retter seg mot rekruttering, likestilling og omdømmebygging. Tiltak som bidrar til å styrke rekruttering til landbruksutdanning og etterutdanning for næringsutøvere i landbruket skal prioriteres. 
  • Det kan gis inntil 50% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. I særlig begrunnede tilfeller kan det gis inntil 75% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.  
  • Kostnader til kursdeltageres reise og opphold kan ikke tas med i kostnadsoverslaget.

Videre må søknaden begrunnes med hvilke(n) prioritering(er) i handlingsprogrammet 2024 til RNP tiltaket bidrar til.

 

Kontakt:

- Anne Skaug Nisi, anne.skaug.nisi@telemarkfylke.no, 481 96 261

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen