(Du er ikke pålogget) 
 

Rekruttering og kompetansehevingstiltak i landbruket (RK)

Rekruttering og kompetansehevingstiltak i landbruket (RK)

Troms fylkeskommune forvalter tilskuddsordningen rekruttering og kompetansehevingstiltak i landbruket (RK-midlene). Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Søknadsfrist 22.mars 2024

 

Rammen for RK-midlene er for 2024 kroner 670 000 kroner for Troms. 
Det er avsatt 300 000 kroner til rekrutteringsprosjekt i regi av Senja VGS i tråd med partnerskap landbruks anbefaling.
Søkbare midler for 2024 er da 370 000 kroner for Troms. I tillegg kommer tilbakeførte midler fra tidligere år.

Søknadsfrist: 22. mars 2024.

Det kan gis støtte til prosjekter som skal:

·       Bidra til rekruttering, kompetanseheving og utdanning av næringsutøvere som ivaretar og styrker verdiskapingen i landbruket i Troms.

Hvem kan søke?

·       Landbruksorganisasjoner

·       Lag og foreninger

·       Kommuner

·       Forsknings- og utviklingsinstitusjoner

·       Kursarrangører

·       Forsknings – og utviklingsinstitusjoner

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift.

Midlene tildeles som tilskudd. Søker skal benytte fylkeskommunens digitale forvaltningsportal.

 

Retningslinjer

Les retningslinjene for ordningen her

 

Krav til søknad

·       Søknadene skal være forankret i Regionalt næringsprogram for landbruket 2019 - 2024. Prioriterte satsingsområder er her: Omdømme, Rekruttering, Kompetanse, Agronomi, Melkeproduksjon, Kjøttproduksjon, Potet, grønnsaker og bær, Modernisering av driftsbygninger, Økologisk landbruk, Skogbasert verdiskaping, Videreforedling av mat, Reiseliv, og Inn på tunet og Ut på vidda

·       Prosjektet det søkes om støtte til skal være forankret i forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling og rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

·       Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjent kostnadsoverslag for gjennomføring av planlagte tiltak. Det kan gis tilskudd på inntil 75 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 75 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. Prosjektene skal også være forankret i aktuelle regionale planer og strategier for Troms fylkeskommune. Se TFKs gjeldende planer og strategier her

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen