(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd Rogalandsmodellen

Rogalandsmodellen

Trenger din kommune bistand til å løse konkrete utfordringer for å styrke samfunns- og næringsutvikling?

Rogaland fylkeskommune ønsker å bistå kommuner som har konkrete samfunnsutfordringer til etablering av prosjekter som resulterer i målbare gevinster i form av økt næringsutvikling, økt bolyst og/eller besøkslyst. Gjennom Rogalandsmodellen som prosessmodell for utviklingsarbeid er målet å ta tak i lokale utfordringer og fortrinn, og jobbe innovativt for å snu disse til muligheter for nyskaping og innovasjon.

Bruk av Rogalandsmodellen er særlig aktuelt innenfor satsingsområder som er i tråd med i fylkeskommunens nærings- og innovasjonsstrategi, ren energi og maritim framtid, mat fra grønn og blå sektor og reiselivsutvikling, men modellen kan også benyttes til utvikling knyttet til andre utfordringer og muligheter identifisert av kommunen.

 Formål

 • Identifisere og analysere viktige utfordringer eller problemstillinger kommunen står ovenfor.
 • Bidra med kompetanse slik at kommunene kan planlegge, veilede og gjennomføre utviklingsprosjekter med mål om å skape bærekraftig og inkluderende utvikling.
 • Fremme samarbeid og dialog mellom ulike aktører og skape gode arenaer for deltakelse og samarbeid og prosjekter

 Hva er Rogalandsmodellen?

Rogalandsmodellen er en prosessmodell for utviklingsarbeid og kan brukes av kommunene for å styrke steds- og næringsutviklingsarbeidet (bosteds, bedrifts og besøksattraktivitet).

Rogalandsmodellen består av ulike metoder og verktøy som kan brukes i utviklingsarbeid. Rogalandsmodellen er utviklet i et samarbeid mellom innovasjonsklyngen Nordic Edge og Rogaland fylkeskommune.

Rogalandsmodellen består av 3 ulike faser:

 1. INNSIKT; tilegning av tilstrekkelig kunnskap om både utfordringer og muligheter.
 2. UTSIKT; konkretisering av prosjekter og satsingsområder knyttet til de mulighetene som er avdekket i innsiktsfasen
 3. OPPSIKT; utvelgelse  av prosjekter for implementering, finne samarbeidspartnere og detaljplanlegge valgte prosjekter

 Hvem kan søke?

Kommuner i Rogaland

Hva innebærer støtten?

Fylkeskommunen deltar, gir råd og veiledning og dekker kostnadene med å fasilitere og gjennomføre utviklingsarbeidet for de 3 ulike fasene. Ulike metoder og verktøy brukes.. Kommunen kan få dekket utgifter til aktiviteter i prosessen på inntil kr. 250 000.

Det forventes at kommunene stiller med egeninnsats i arbeidet. Kommunen leder arbeidet og er prosjekteier. Det er en forutsetning at prosessen er administrativ og politisk forankret.

 Hvordan søke?

Kommunen lager en enkel søknad som tydeliggjør hvilke samfunnsutfordringer de vil jobbe med, og hvordan denne tar utgangspunkt i vedtatte planer/strategier og politisk forankring.

Det må også framgå hvordan arbeidet er politisk og administrativt forankret.

Søknaden skal sendes i www.regionalforvaltning.no 

 

Utvelgelse av prosjekter

Hvilke prosjekter som gis støtte vil avgjøres administrativt basert på følgende kriterier:

 • Hvor stort potensial prosjektet har for å gi forbedringer i besøks-, bosteds- og bedriftsattraktivitet/næringsutvikling
 • Hvor realistisk det er at prosjektet vil lykkes, og om det vil lede mot en langsiktig og bærekraftig utvikling av lokalsamfunn.
 • Tydeliggjøring av administrativ og politisk forankring
 • Positive ringvirkninger for andre kommuner i regionen
 • I hvilken grad prosjektet samsvarer med fylkeskommunale prioriteringer.
 • Total prosjektportefølje tematisk og geografisk.

Søknadsfrister

12.april 2024

Det vurderes i tillegg en mulig utlysning høsten 2024

 

Kontaktperson

For mer informasjon ta kontakt med heidi.skifjell@rogfk.no, mobil: 975 02 974

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen