(Du er ikke pålogget) 
 

Bærekraftig verdiskaping og matproduksjon i nord

Bærekraftig verdiskaping og matproduksjon i nord

 

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser ut midler over den områderettede satsingen Bærekraftig verdiskaping og matproduksjon i nord. Satsingen er forankret i Jordbruksavtalen 2022 og ble videreført i Jordbruksavtalen 2023. Satsingen har hele Nord-Norge som nedslagsfelt og midlene forvaltes i tråd med ordningens forskrift av 08.08.2023.

Oppdragsbrev for ordningen fra Landbruks- og matdepartementet er her.

Det er bevilget 17 millioner kroner hvert år over Jordbruksavtalen hvorav 5 millioner kroner er til forskning og øvrig kunnskapsutvikling i regi av NIBIO.

Fylkeskommunene i Nord-Norge har bidratt med matchingsmidler, 4 mill. kr hver i 2023 og tilsvarende er planlagt for 2024. Fylkeskommunal medfinansiering skal brukes i tråd med ordningens formål selv om forskriften ikke gjelder disse midlene.

 

Søkbar ramme for 2024 er inntil 10.8 mill. over midlene fra Jordbruksavtalen pluss matchingsmidler fra fylkeskommunene.

Prosjekt støttet over ordningen i 2023 er her

 

Midler for 2024 lyses nå ut med søknadsfrist er 22.mars 2024.

Satsingens formål er å styrke sårbare produsentmiljøer i Troms og Finnmark og Nordland, motvirke bruksnedgang, øke arealbruken og heve kompetansen til landbruksnæringen og verdikjeden for mat, samt å utnytte regionale fortrinn og muligheter innen arktisk landbruk. 

Troms og Finnmark fylkeskommune oppfordrer aktører i tilknytning til landbruksnæringen om å søke om midler til prosjekter i som bidrar til å nå satsingens formål.

Arbeidspakker: 

For 2024 vedtok partnerskap landbruk Nord-Norge videreføring av arbeidspakkene 2-4 fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune vedtok 7.mars 2023, sak 71/23. De var:  

 • Omlegging fra båsfjøs til løsdrift
 • Økonomi og lønnsomhet
 • Økt bruk av utmarksbeite i nord
 • Øke totalberedskapen gjennom økt matproduksjon 

 

Det kan gis støtte til prosjekter som skal bidra til å nå målene for de ulike arbeidspakkene. Satsingen lyses ut som en ordning på www.regionalforvaltning.no  slik at søknad må fremgå hvilken arbeidspakke prosjektet fokuserer på. Geografisk område prosjektet har effekt på må fremgå.

Prosjekt med effekt i hele landsdelen og som den enkelte bonde lett får effekt av, er ønsket. Prosjekter som omfatter hele Nord-Norge blir prioritert.

 

Søknader knyttet til potet-, grønt- og bærproduksjon skal være forankret i Handlingsplanen for bær, grønnsaker og potet som er under utarbeiding.

Utfyllende om innhold og målsetting innenfor de enkelte arbeidspakkene det kan søkes om prosjektmidler innenfor:

 

Arbeidspakke 2 – «Økonomi og lønnsomhet»

 

Arbeidspakken skal bidra til kompetanseheving innen økonomi for bønder. Tilbudet må være lavterskel og mobilisere til deltagelse fra en størst mulig del av næringen.

 

Denne arbeidspakken skal være todelt, der del 1 skal utforme og gjennomføre tiltak som hever bondens kompetanse på økonomi, lønnsomhet og langsiktig økonomisk planlegging. Dette for å sette flest mulig bønder i stad til å ta gode beslutninger angående investeringer og økomonistyring i gårdsbruket.

 

Del 2 av arbeidspakken skal inneholde en spisset satsing på heving av den økonomiske kompetansen til unge bønder, bønder i sårbare områder og produksjoner med svakt støtteapparat og/eller marginal lønnsomhet i produksjonen. Arbeidspakken skal bestå i kartlegging av tiltak for å utnytte potensialet på gårdens ressurser på det enkelte bruk.  

  

 

Arbeidspakke 3 – økt bruk av utmarksbeite i nord

 

Denne arbeidspakken skal ta for seg arbeidet med å utnytte bruken av utmarken bedre i Nord-Norge. Arbeidspakken skal ha som mål å motivere til økt bruk av utmarka og teknologi for å lette bruken. Videre skal utfordringer og flaskehalser ved utmarka kartlegges for å belyse områder som må forbedres, og endres på for å nå målene.  

 

Resultatet av arbeidspakken skal være mer og bedre bruk av utmarka, som er det største fortrinnet det arktiske landbruket har og som er en ryggrad i beredskap og bosetning i nord. 

 

 

Arbeidspakke 4 – Øke totalberedskapen gjennom økt matproduksjon  

 

Denne arbeidspakken fokuserer på landbrukets rolle i totalberedskapssammenheng. Høy og stabil innenlands produksjon av mat- og fôrvarer er en av pilarene i norsk matsikkerhet.  

 

Formålet med arbeidspakken er en målrettet satsning for å sikre en forsvarlig utvikling i landbruket som et viktig bidrag til den grunnleggende samfunnsstruktur i landsdelen. Matproduksjon er viktig del av totalberedskapen. Arbeidspakken skal fokusere på tiltak som bidrar til å sikre aktivitet i verdikjedene året rundt, og tilpasset klima i hele landsdelen.  

 

Aktuelle tiltak er fokus på sårbare områder som Øst-Finnmark, sikring av verdikjedene, agronomi, klimatilpasset plantemateriale og grønt.  

 

God kompetanse på alle nivå er viktig, både innen videregående opplæring og på etter -og videreutdanningsnivå.  

 

 

Retningslinjer:

Bruk av midlene er i tråd med satsingens formål og forskrift for ordningen gjelder midler bevilget over Jordbruksavtalen. Matchingsmidler bevilget av fylkeskommunene brukes i tråd med ordningens formål.

Det kan gis støtte til prosjekt som varer inntil 3 år.

 

Hvem kan søke?

 • Lag og organisasjoner
 • Kommuner
 • Forsknings- og utviklingsinstitusjoner
 • Midlene kan også gis til foretak, dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling, under forutsetning av at målet ikke er økt fortjeneste hos enkeltforetak.

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift.

Midlene tildeles som tilskudd. Søker skal benytte fylkeskommunens digitale forvaltningsportal: www.regionalforvaltning.no.

 

Krav til søknad

 • Prosjektet det søkes om støtte til skal være forankret i oppdragsbrev og forskrift for satsing på bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord
 • Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjent kostnadsoverslag for gjennomføring av planlagte tiltak. Det kan gis tilskudd på inntil 100 prosent av godkjente kostnader, men hovedregelen er inntil 75 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket.
 • Det skal fremgå hvilken arbeidspakke prosjektet skal bidra til å løse
 • Geografisk område tiltaket vil ha effekt skal fremgå.
 • Prosjekter som omfatter hele Nord-Norge blir prioritert.
 • Søker må også beskrive hvilke FNs bærekraftmål som er relevante for prosjektet og hvordan prosjektet skal bidra til å oppnå disse.

Det oppfordres til samarbeidsprosjekt.

Informasjon om satsingen finner du her på Troms og Finnmark fylkeskommune sine hjemmesider

 

Kontaktpersoner

Marit Gåre - E-post: marit.gare@tromsfylke.no, Tlf: 480 66 123

Kjetil Helstad – E-post: Kjetil.helstad@tromsfylke.no, Tlf: 909 11 637

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen