(Du er ikke pålogget) 
 

Etablereropplæring for innvandrere 2024


Etablereropplæring for innvandrere - Trøndelag 2024

  

 


Formålet med tilskuddsordningen:

Etablererordningen skal legge til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og skape økt sysselsetting og vekst. Ordningen bidrar til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring i Trøndelag.

Hvem kan søke?

Målgruppen for ordningen er innvandrere generelt og hjemmeværende kvinner med innvandrerbakgrunn som ønsker å etablere virksomheter.

Følgende kan søke på ordningen:

 • Kommuner og offentlige virksomheter som vil legge til rette for etablereropplæring for innvandrere kan søke på ordningen
 • Organisasjoner i privat sektor med fagekspertise i etablereropplæring
 • Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret

Hva kan det søkes støtte til?

For søkere som driver økonomisk aktivitet gjennom en bedrift kan følgende kostnader støttes:

 1. Personalkostnader for opplæringspersonale, for de timene disse deltar i opplæringen
 2. Driftskostnader for opplæringspersonale og opplæringsdeltakerne i direkte tilknytning til opplæringsprosjektet for eks.:
  1. Reisekostnader
  2. Materiell og forsyninger direkte knytte til prosjektet
 3. Kostnader for rådgivningstjenester knyttet til opplæringsprosjektet
 4. Personalkostnader for opplæringsdeltakere og indirekte kostnader, støtteintensiteten kan økes opp til 60% for små og mellomstore bedrifter (under 250 ansatte)

Det skal ikke gis støtte til opplæring som foretak gjennomfører for å overholde obligatoriske nasjonale standarder for opplæring.

Hvor mye kan det søkes om?

Støtteandelen det søkes om skal normal ikke overstige 50% av godkjente kostnader. Støtteandelen kan økes opp til 60% for små og mellomstore bedrifter (under 250 ansatte).

Hva er søknadsfristen?

Støtteordningen har søknadsfrist to ganger i året, 1. april og 1. oktober. Søknader behandles frem til den økonomiske rammen er brukt opp.

Hvordan blir søknaden vurdert?

Følgende kriterier skal prioriteres:

 • Prosjekter med konkret ambisjon om antall deltakere som kommer til å etablere bedrift som følge av prosjektet
 • Prosjekter som har en strategi for rekruttering av deltakere
 • Prosjekter med en beskrivelse av hvordan språkutvikling hos deltakerne skal inngå
 • Prosjekter med en beskrivelse av metode for opplæring av etablerere
 • Prosjekter som samarbeider med NAV hvor koblingen av deltakerne som har kommet nærmere arbeidsmarked som følge av deltakelse i etablererprosjekt inngår i samarbeidet
 • Prosjekter som bidrar til kunnskaps- og metodeutvikling av regional interesse

Hvilke vilkår stilles?

Hvis søknaden innvilges, vil søker motta tilsagnsbrev med tilhørende vilkår. Det er viktig at tilsagnsbrev og vilkår leses grundig da dette danner grunnlaget for krav om utbetaling.

Dokumenter tilknyttet støtteordningen

Fylkeskommunens forvaltning av støtteordningen etablereropplæring for innvandrere er forankret i Integreringsloven. Fylkeskommunen skal legge til rette for at innvandrere kan etablere virksomheter og at fagutdannede og høyre kvalifiserte innvandrere inkluderes i arbeidslivet.

Tilskuddsordningen forvaltes i tråd med gjeldende retningslinjer og statsstøtteregelverket innenfor EØS-avtalen.

Kontaktperson knyttet til innhold i søknaden:

Elisabeth Jee Rørvik, tlf 481 97 304, e-post: eliror@trondelagfylke.no

 

Kontaktperson knyttet til eventuelle tekniske utfordringer:

Gaute Rosten, tlf 482 71 716, e-post: gauro@trondelagfylke.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen