(Du er ikke pålogget) 
 

Rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Buskerud

Tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Buskerud

Virkemidlene på landbruks- og matområdet skal bidra til å mobilisere til regional nærings- og samfunnsutvikling med utgangspunkt i landbrukets samlede ressurser. Formålet med støtteordningene er å legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Det kan søkes om midler til regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket i Buskerud. Ordningen er kjent som RT- og RK-midler. Midler til ordningene er avsatt over jordbruksoppgjøret, og Buskerud fylkeskommune får midlene tildelt fra Landbruksdirektoratet. Rammen for 2023 er kr. 1.850.000 for RT-ordningen og kr. 630.000 for RK-ordningen.

Hvem kan søke:

  • Kommuner, organisasjoner samt forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret.
  • Andre foretak registrert i Enhetsregisteret dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling i landbruket

Tilskudd til regionale rekrutterings- og kompetansehevingstiltak (RK-midler)

Formålet med støtteordningen er å legge til rette for rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Det kan gis tilskudd til:

  • Rekruttering og kompetanseheving hos næringsutøvere i landbruket

Føringer for hva det kan gis tilskudd til er nærmere gitt i Retningslinjer for støtteordningene for Buskerud

Søknadsfrist og søknad

Søknadsfristen er 1. mars 2024.
Søker skal benytte søknadsskjema som finnes på regionalforvaltning.no:
 

Tilskuddsutmåling

Det kan innvilges tilskudd på inntil 75 prosent av godkjent kostnadsoverslag for prosjektet. Maksimalt søknadsbeløp på RK midler er kr 100 000. Se retningslinjene for støtteordningene. Utbetalt tilskudd kan bli redusert ved lavere kostnad enn budsjettert.

Fylkeskommunen setter vilkår for bruk av tilskuddet og frister for gjennomføring og rapportering. Se retningslinjene for ordningen.

Regler og retningslinjer for tilskuddsordningene:

Kontaktperson :

Bjørn Horten
Seksjon Næring og klima
Buskerud fylkeskommune

telefon : 32 80 85 00
e-post :  bjornhor@bfk.no 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen